Praktijkinformatie Psychotherapiepraktijk  Anke Bons

Kwaliteit:

Vanaf 1 januari 2017 is iedere zorgverlener in de GGZ verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Daarin worden de kwaliteitseisen genoemd waaraan binnen mijn praktijk wordt voldaan. Mijn kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in mijn praktijk.

Naast het kwaliteitsstatuut heb ik het  visitatietraject van mijn beroepsvereniging de LVVP met goed resultaat doorlopen en ben ik gecertificeerd. Dat wil zeggen dat ik aan alle kwaliteitseisen voldoe die aan de uitoefening van mijn beroep gesteld worden.


Openingstijden praktijk
Mijn praktijk in Middelstum is op maandagochtend, dinsdag en afwisselend de vrijdagochtend en –middag geopend.


Wachttijd.
Voor mijn actuele wachttijd klik hier


Kosten/vergoedingen
De GGZ hulp is sinds 2014 verdeeld in twee soorten:
               -Basis GGZ voor enkelvoudige problematiek die vaak beperkt durende behandeling behoeft
en           -Specialistische GGZ voor complexe problematiek die intensievere behandeling behoeft.
Beide soorten GGZ zitten in het basispakket van de zorgverzekeringen. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd. Voorwaarde voor vergoeding is een verwijsbrief van uw arts. Uw zorgverzekeraar verrekent wel het wettelijk bepaalde eigen risico (€ 385) met u.

Voor 2019 heb ik met onderstaande verzekeraars een contract afgesloten.
De Friesland, VRZ ( ONVZ, ENO , Zorg & Zekerheid),  VGZ (alleen S-GGZ),  Menzis, Zilveren  Kruis/Achmea, DSW en alle bij deze zorgverzekeraars aangesloten labels..

Als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar, declareer ik rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Bij Basis- GGZ gebeurt dat in termen van zorgzwaartepakket. Bij Specialistische GGZ in termen van DBC (Diagnose Behandel Combinatie).

De meeste zorgverzekeraars hanteren een zorgkostenplafond. Zorgverleners mogen dan niet meer zorg leveren dan door de zorgverzekeraars bepaald is. Als het door uw zorgverzekeraar vastgestelde zorgkostenplafond bereikt is, kunt u in dit jaar niet meer bij mij in behandeling genomen worden. 
 

Behandeltarieven

Niet gecontracteerde verzekeraars: 
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik  90% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Basis-ggz en Gespecialiseerde-ggz.
U krijgt hiervan een groot deel door uw zorgverzekeraar vergoed. Dit kan echter per zorgverzekeraar en per polis verschillen.

Tarief Overig (zorg)product (OZP)
Behandeling van bepaalde problematiek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Informeert u vooraf naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.
Als u hulp wilt voor dergelijke problemen, zult u deze hulpverlening zelf moeten betalen. Het tarief in mijn praktijk voor  ozp niet-basispakketzorg consult is € 95,00. Het maximumtarief zoals vastgesteld door de NZa, is voor 2019: €  105,25 per sessie.

Tarief zelfbetalers
Voor Basis-GGZ en Gespecialiseerd GGZ is het tarief in mijn praktijk voor zelf betalers 90 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. 

Voorwaarden en tarief no-show:
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show. Wel wordt u vriendelijk verzocht minimaal 24 uren van tevoren de afspraak af te zeggen.