Welke behandelwijze?

Methoden en werkwijzen


Cliëntgerichte therapie
In tegenstelling tot zgn. ‘directieve’ therapieën, waarin de therapeut een sturende rol heeft, is bij deze therapievorm de cliënt degene die de richting aangeeft. De cliënt draagt de gespreksonderwerpen aan, de therapeut stelt zich op als actieve, ondersteunende en accepterende luisteraar. Door te spiegelen, te verhelderen en te helpen verwoorden, steunt de therapeut de cliënt in het (her-)ontdekken van de eigen kracht en groeimogelijkheden, en in het vergroten van zelfinzicht en zelfacceptatie.

Coaching
Coaching is een professionele begeleidingsvorm, gericht op leren, ontwikkeling en vergroting van de persoonlijke effectiviteit in werk- of leefsituatie. De coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces d.m.v het stellen van vragen.

Cognitieve therapie
Deze directieve therapievorm gaat er vanuit dat psychische problemen voortkomen uit irreële gedachten die mensen hebben over zichzelf, anderen of de wereld. Die ‘disfunctionele’ gedachten maken dat ze blijven vastlopen op bepaalde gebieden en zich niet in staat voelen daar iets aan te veranderen. De therapie is gericht op het aanleren van een realistische en helpende manier van denken. Want als je anders leert denken, ga je je ook anders voelen en gedragen. Cognitieve therapie wordt vaak gecombineerd met gedragstherapie (zie onder). Huiswerkopdrachten vormen er een onderdeel van.

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
Dit is een behandeling voor mensen die akelige of schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt en daar nog steeds last van hebben, bijv. omdat beelden ervan zich blijven opdringen. EMDR is oorspronkelijk ontwikkeld voor ernstige post-traumatische stress, maar blijkt ook te werken bij andere / mildere klachten die verband houden met nare of kwetsende herinneringen, zoals pest- of verlieservaringen, ingrijpende medische behandelingen of emotionele verwaarlozing. De cliënt wordt gevraagd om de beelden op te roepen en tegelijkertijd handbewegingen van de therapeut met de ogen te volgen. EMDR kan opmerkelijk snel werken.

Gedragstherapie
In haar pure vorm richt deze therapie zich alleen op gedrag. Uitgangspunt is dat ervaringen met positief gedrag leiden tot innerlijke verandering en vermindering van klachten. Mensen oefenen en experimenteren met de gewenste gedragsvormen, meestal stapsgewijs. Wie bijv. van een spinnenfobie af wil, kan samen met de therapeut een oefenplan met steeds engere stappen opstellen. Gedragstherapie is vooral een kwestie van doen; voor onderliggende oorzaken van de klachten is geen aandacht. Daarom wordt gedragstherapie vaak gecombineerd met cognitieve therapie: de klachten worden dan a.h.w. van binnenuit en van buitenaf aangepakt.

Oplossingsgerichte therapie
Waar veel andere therapieën zich richten op klachten en op wat er mis gaat, richt deze therapie zich bovenal op de veerkracht en het probleemoplossend vermogen van de cliënt. Deze therapievorm is erop gericht om mensen de regie (terug) te geven over wat zij willen veranderen in hun leven. De therapeut schrijft niet voor, maar helpt de cliënt a.h.w. om zijn of haar eigen 'gebruiksaanwijzing’ te ontwikkelen en toe te passen. Dit gebeurt vooral door het bevragen, verhelderen en concretiseren van datgene wat de cliënt aandraagt.

Systeemtherapie 
Binnen de systeemtherapie -ook wel gezins- en relatietherapie genoemd - worden menselijke probolemen en klachten niet enkel vanuit het gezichtspunt van de aangemelde cliënt bekeken, maar is er ook vooral aandacht voor het gezin, de partner relatie en de bredere context waarbinnen iemand leeft. Over het algemeen richt de systeemtherapeut zich op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en vanuit hun relationele context betekenis geven aan hun klachten. Systeemtherapie betekent ook het uitnodigen van de cliënten om samen te praten, delen, luisteren, van elkaar weten wat iets net de ander doet en elkaar weer gaan begrijpen.
In situaties waarin er een psychiatrische diagnose is gesteld, kan systeemtherape tevens van belang zijn. Immers, de wereld staat vaak op de kop en iedereen moet zijn draai en plek weer vinden in deze nieuwe situatie. Soms is daarbij hulp van buitenaf voor nodig. Niet alleen degene met de diagnose komt in een andere situatie, ook het in gezin of in de partnerrelatie heeft dit zijn weerslag. Zo kunnen gezinsleden of een partner bijvoorbeeld op hun tenen gaan lopen, niet alles meer aan elkaar gaan vertellen, elkaar gaan omtwijken of elkaar niet willen belasten.

 

 

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Ga direct naar het contactformulier of neem contact met ons op.